Vệ sinh đãi rửa

Khai thác đãi rửa là phương pháp thủ công, khai thác mỏ sa khoáng bằng cách cho một dòng nước tự do chảy theo mương máng cắt qua mỏ. Các hạt quặng hay các hạt kim loại tự sinh (như vàng nặng hơn đất đá và các tạp chất khác) thì đọng lại ở đáy máng, còn các hạt khác nhẹ hơn thì trôi đi theo dòng nước. KTĐR có từ lâu đời. Nhờ việc cải tiến kĩ thuật đãi rửa và cơ khí hoá, ngày nay nó được thay bằng phương pháp khai thác thuỷ lực.